World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

Number of Pledges

تعداد تعهدنامه امضا شده

١٣٧

متعهد شوید

ترومبوآمبولی وریدی وضعیتی است که زندگی میلیون ها نفر از مردم جهان با آن مورد تهدید قرار می گیرد. این خطر قابل پیشگیری است. ترومبوآمبولی وریدی، به جمع دو پدیده یعنی ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریه اطلاق می شود. لخته ایجاد شده در ورید عمقی (عموماً در پا)، آزاد شده و با جریان خون به سمت ریه حرکت و باعث آمبولی ریه می شود. آمبولی ریه کشنده است. تا ۶۰ درصد موارد مربوط به ترومبوآمبولی وریدی در زمان بستری بیمارستانی و بعداز ترخیص از بیمارستان اتفاق می افتد. این وضعیت مهم ترین عامل قابل پیشگیری، مرگ های بیمارستانی است.

علاوه بر بستری شدن در بیمارستان، عوامل مشخصی باعث ازدیاد خطر ابتلا به ترومبوآمبولی وریدی می شود. انجام ارزیابی ترومبوآمبولی وریدی به وسیله متخصصان متبحر، ضمن مشخص کردن وضعیت بیمار، راه های پیشگیری مناسب را نیز معلوم می کند.

هر کسی حق دارد بداند که آیا در معرض خطر ابتلا به ترومبوآمبولی وریدی است یا نه. در صورت دریافت جواب مثبت باید از چگونگی پرهیز و کاهش از خطرات آن آگاه شود. ارزیابی را تجربه کنید و متعهد شوید.

امضاء تعهدنامه

به عنوان بیمار، ارزیابی خطر ایجاد ترومبوآمبولی وریدی را از حقوق خود می دانم.

متعهد می شوم در ارتباط با این حق، از متخصص درمانی تقاضا کنم اینجانب را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز اقدامات مناسب برای پیشگیری را ارایه دهد.

من این تعهد نامه را به عنوان : شخص حفیقی    حقوقی