World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

منابع برای بیماران

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC)
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا متعهد است که بار و صدمات قابل توجه، ناشی از ترومبوآمبولی وریدی را کاهش دهد. این مرکز، ترومبوآمبولی وریدی مربوط به بستری بیمارستانی را، در الویت ایمنی و سلامت بیماران قرار داده است. مرکز، میزبان فعالیت های متعددی برای ارتقاء آگاهی بیماران در باره DVT و PE بوده و با ایجاد برنامه های نظارتی آزمایشی، قصد بهبود روش های ردیابی بیماری ها را دارد. منابع آموزنده متعددی برای عموم مردم فراهم شده است، که شامل تعدادی وبینار در مورد اختلالات لخته ساز، اسلایدشو در باره DVT و اوراقی شامل توصیه ها برای پیشگیری از وقوع DVT است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به http://www.cdc.gov/ncbddd/dvt/index.html مراجعه کنید.

منابع برای متخصصان

References for VTE Risk Assessment Guidelines and Models

 • Barbar, S., Noventa, F., Rossetto, V., Ferrari, A., Brandolin, B., et al. A Risk Assessment Model for The Identification of Hospitalized Medical Patients at Risk for Venous Thromboembolism: The Padua Prediction Score. J Thromb Haemost 2010; 8: 2450–7.
 • Catterick, D., Hunt, B. Impact of the National Venous Thromboembolism Risk Assessment Tool in Secondary Care in England. Retrospective Population-Based Database Study. Blood Coagul Fibrinolysis, 2014 Sept; 25(6):571-576.
 • Lester, W., Freemantle, N., Begaj, I., Wood, J., Pagano, D. Fatal Venous Thromboembolism Associated with Hospital Admission: A Cohort Study to Assess the Impact of a National Risk Assessment Target. Heart, 2013. Dec; 99(23):1734-9.
 • Mahan, C.E., Liu, Y., Turpie, A.G., Vu, J.T., ,Heddle, N., et al. External Validation of a Risk Assessment Model for Venous Thromboembolism in the Hospitalised Acutely-ill Medical Patient (VTE-VALOURR). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2014; 112 (4):692.
 • NHS National Patient Safety Agency, Feb 2011. How to Guide: Venous Thromboembolism Risk Assessment.
 • NICE Implementation Collaborative Consensus, 2014. Supporting Local Implementation of NICE Guidance on Use of the Novel (non-Vitamin K Antagonist) Oral Anticoagulants in Non-Valvular Atrial Fibrillation.
 • Rosenberg, D., Eichorn, A., Alarcon M., McCullagh, L., McGinn, T., Spyropoulos, A.C. External Validation of the Risk Assessment Model of the International Medical Prevention Registry on Venous Thromboembolism (IMPROVE) for Medical Patients in Tertiary Health System. Journal of American Heart Association, 2014;3:e001152.
 • Squizzato, A., Agena, W. A new Era for Venous Thromboembolism Prevention in Medical Inpatients. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2014; 112:692-699.
 • Stroud, W., Whitworth, J.M., Miklic, M., Schneider, K.E., Finan, M.A., et al. Validation of a Venous Thromboembolism Risk Assessment Model in Gynecologic Oncology. Gynecologic Oncology, 2014 Jan; 134(1):160-163.
 • Thrombosis Canada, 2015. Thromboprophylaxis: Hospitalized Medical Patients.
 • Thrombosis Canada, 2015. Thromboprophylaxis: For Non-Orthopedic Surgery.
 • Zhou, H., Wang, L., Tang, Y., Yang, J., Wang, B., et al. Validation of a Venous Thromboembolism Risk Assessment Model in Hospitalized Chinese Patients: A Case-Control Study. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2014; 21:261-272.
 • Zhou, H., Peng, L., Yan, Y., Yi, Q., Tang, Y., et al. Validation of the Caprini Risk Assessment Model in Chinese Hospitalized Patients with Venous Thromboembolism. Thrombosis Research, 2012; 130(5):735-740.

General VTE References

 • Beckman, M. G., Hooper, W. C., Critchley, S. E., & Ortel, T. L. (2010). Venous thromboembolism. American Journal of Preventive Medicine, 38(4), S495–S501.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Data & Statistics. (n.d.). Retrieved February 28, 2014, from http://www.cdc.gov/ncbddd/dvt/data.html.
 • Cohen, A. T., Agnelli, G., Anderson, F. A., Arcelus, J. I., Bergqvist, D., Brecht, J. G., et al. VTW Assessment Group in Europe (2007). Venous thromboembolism (VTE) in Europe. The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 98(4), 756–764.
 • Engbers, M. J., van Hylckama Vlieg, A., & Rosendaal, F. R. (2010). Venous thrombosis in the elderly: incidence, risk factors and risk groups. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8(10), 2105–2012.
 • Falck-Yitter, Y., Francis C. W., Johanson, N. A., Curley, C., Dahl, O. E., Schulman, S., et al. American College of Chest Physicians. (2012). Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-based Clinical Practice Guidelines. Chest, 141(2 Suppl), e278S–325S.
 • Gould, M. K., Garcia, D. A., Wren, S. M., Karanicolas, P. J., Arcelus, J. I., Heit, J. A., . . . American College of Chest Physicians. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-based Clinical Practice Guidelines. Chest, 141(2 Suppl), e227S–277S.
 • Heit, J. A., Cohen, A. T., & Anderson, F. A. (2005). Estimated Annual Number of Incident and Recurrent, Non-Fatal and Fatal Venous Thromboembolism (VTE) Events in the US. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), 106, abstract 910.
 • Heit, J. A. (2008). The epidemiology of venous thromboembolism in the community. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 28(3), 370–372.
 • Hunt, B. J. (2008). Awareness and Politics of Venous Thromboembolism in the United Kingdom. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 28(3), 398–399.
 • Jha, A. K., Larizgoitia I., Audera-Lopez C., Prasopa-Plaizier N., Waters, H., & Bates D. W. (2013). The global burden of unsafe medical care: analytic modelling of observational studies. BMJ Quality & Safety, 22(10), 809–815.
 • Kahn, S., Lim, W., Dunn, A. S., Cushman, M., Dentali, F., Akl, E. A., et al. American College of Chest Physicians. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-based Clinical Practice Guidelines. Chest, 141(2 Suppl), e195S–226S.
 • Lloyd-Jones, D., Adams, R. J., Brown, T. M., Carnethon, M., Dai, S., Simone, G. D., et al. Wylie-Rosett, J. (2010). Heart Disease and Stroke Statistics--2010 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation, 121(7), E46–E215.
 • Nicolaides, A. N., Fareed, J., Kakkar, A. K., Comerota, A. J., Goldhaber, S. Z., Hull, R., . . . Warwick, D. (2013). Prevention and treatment of venous thromboembolism--international consensus statement. International Angiology, 32(2), 111–260.
 • Office of the Surgeon General. (2008). The Surgeon General's Call to Action to Prevent Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism. Rockville, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute (US). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44178/.
 • Tagalakis, V., Patenaude, V., Kahn, S. R., & Suissa, S. (2013). Incidence of and mortality from venous thromboembolism in a real-world population: the Q-VTE Study Cohort. The American Journal of Medicine, 126(9), 832.e13–21.
 • Wells, P., Forgie, M., & Roger, M. (2014). Treatment of Venous Thromboembolism. Journal of the American Medical Association, 311(7), 717–728.
 • Yusuf, H. R., Tsai, J., Atrash, H. K., Boulet, S., & Grosse, S. D. (2012). Venous thromboembolism in adult hospitalizations−United States, 2007-2009. Morbidity and Mortality Weekly Report, 61(22): 401–404.
 • Zicotti, G. (Ed.). (2014). New Oral Anticoagulants for Acute Venous Thromboembolism. Journal of the American Medical Association, 311(7), 731–732
روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. یشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید